Statut

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa Statut uchwalany jest przez Radę Gminy w specyficznym trybie, co pozwala go zakwalifikować jako akt prawa miejscowego, na którego treść w znacznym stopniu mogą mieć mieszkańcy sołectwa. 

(Publik. w Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 41, poz.650)
Uchwała Nr I/5/2004
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osielsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się organizację i zakres działania jednostek pomocniczych – sołectw Gminy Osielsko nadając im, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, odrębne statuty:
1) Sołectwu Bożenkowo – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
2) Sołectwu Jarużyn – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
3) Sołectwu Maksymilianowo – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;
4) Sołectwu Niemcz – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;
5) Sołectwu Niwy-Wilcze – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;
6) Sołectwu Osielsko – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały;
7) Sołectwu Żołędowo – statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/55/95 Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia statutów sołectw z dnia 27 września 1995 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 4
STATUT SOŁECTWA NIEMCZ

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Niemcz jest jednostką pomocniczą Gminy Osielsko, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Osielsko.
2. Obszar działania sołectwa obejmuje wieś Niemcz.

§ 2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Niemcz działa na podstawie przepisów prawa, a szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
2) Statutu Gminy Osielsko;
3) Statutu Sołectwa.

§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Niemcz;
2) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Niemcz;
3) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Niemcz;
4) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Niemcz;
5) Radzie Gminy i Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Osielsko i Przewodniczącego Rady Gminy Osielsko;
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko.
Rozdział II Organizacja i zakres działania

§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołectwa;
2) Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i liczy się od dnia wyboru.
4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 5. Jeżeli w trakcie 4-letniej kadencji przeprowadzono z powodu odwołania lub wygaśnięcia mandatu wybory Sołtysa, wybory uzupełniające lub wybrano Radę Sołecką w nowym składzie, § 4 ust. 3 nie stosuje się.

§ 6. 1. Podstawowym celem działalności Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy służących zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, a także wspomagania Gminy w realizacji tych zadań;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa;
3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa.
3. Organom Sołectwa powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy, a przekazanych do używania mieszkańcom sołectwa.

§ 7. Zadania określone w § 5 organy Sołectwa realizują w szczególności poprzez:
1) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowanych i przeprowadzanych przez organy Gminy konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć organy Sołectwa mogą nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw oraz zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonanych zadań, a także podejmować wspólne uchwały.
Rozdział III Zebranie Wiejskie

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.
2. Do zadań i kompetencji Zebrania Wiejskiego należą w szczególności sprawy:
1) wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
2) uchwalania planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Sołectwo ze środków wydzielonych w budżecie Gminy;
3) określanie zasad korzystania z mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Sołectwa;
4) określanie zasad nawiązywania współpracy w sprawach, o których mowa w § 8;
5) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych przez Wójta projektów uchwał, w szczególności w sprawach:
a) zagospodarowania przestrzennego,
b) budżetu na dany rok;
6) określanie celów i warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w przedmiocie działalności na rzecz mieszkańców Sołectwa;
7) ustalanie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w sprawach poddanych konsultacjom z mieszkańcami zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

§ 10. 1. Uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się Sołtysa, a także Zebranie Wiejskie.
Rozdział IV Sołtys i Rada Sołecka

§ 11. 1. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Rada Gminy może w drodze uchwały ustanowić zasady, na jakich Sołtysowi będzie przysługiwać dieta i zwrot kosztów podróży służbowej.
3. Ustanowienie zasad, o których mowa w ust. 2 może dotyczyć również członków Rady Sołeckiej.

§ 12. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia w Sołectwie, podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców Sołectwa;
4) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy;
5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów organizowanych w miarę potrzeb przez organy Gminy;
6) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;
7) przygotowywanie projektów uchwał na Zebrania Wiejskie przy współpracy z Radą Sołecką w, w tym przygotowywanie projektów, o których mowa w § 31;
8) podejmowanie innych działań w okresie między Zebraniami Wiejskimi stosownie do jego wskazań;
9) podporządkowywanie się działaniom kontrolnym i nadzorczym podejmowanym przez organy gminy zgodnie z przepisami rozdziału IX niniejszego statutu.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.
3. Sołtys legitymuje się legitymacją wystawioną przez Wójta.

§ 13. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach jej komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem opiniodawczym w sprawach dotyczących sołectwa. Sołtys może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.
3. Szczegółowe zasady uczestnictwa Sołtysa w pracach Rady Gminy określa Statut Gminy.

§ 14. 1. W skład Rady Sołeckiej wspomagającej działalność Sołtysa wchodzi od 5 do 7 osób. Szczegółową ilość członków Rady Sołeckiej na daną kadencję określa Zebranie Wiejskie.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys, bądź członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.
3. Rada Sołecka wspomagając Sołtysa w szczególności:
1) współdziała w przedmiocie opracowania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał;
2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programu swojej pracy;
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań, wspiera Sołtysa w podejmowaniu działań na rzecz integracji mieszkańców Sołectwa;
4) współorganizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) inicjuje współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji zadań na rzecz mieszkańców Sołectwa;
6) opracowuje informacje ze swojej działalności.
Rozdział V Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne. Ograniczenie jawności może nastąpić w przypadkach określonych ustawami.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

§ 17. 1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty np. w formie kurendy, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz obowiązkowo na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy z odnotowaniem daty wywieszenia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących zwoływania zebrań wyborczych, o których mowa w § 22.
2. O zwołaniu zebrania Sołtys zawiadamia niezwłocznie Wójta oraz Przewodniczącego Rady.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku Sołtysowi chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
4. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego powinno zawierać:
1) informację na czyj wniosek jest zwoływane;
2) datę, godzinę i miejsce zebrania;
3) proponowany porządek obrad.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie Zebrania Wiejskiego w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.
3. Dla ważności Zebrań Wiejskich zwoływanych w celu odbycia konsultacji z mieszkańcami stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, zebranie prowadzi wskazany przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej lub Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
2. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności.
3. Porządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez zwołującego zebranie.
4. Obowiązkiem Sołtysa jest zaproszenie osób (przedstawicieli organów jednostek samorządu i innych instytucji) kompetentnych do zajmowania stanowiska w sprawach rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności w tym zakresie, sołtys winien zwrócić się o pomoc do Wójta lub Przewodniczącego Rady.

§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
2. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny (z wyłączeniem spraw wyborów). Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania imiennego nad konkretną sprawą.
4. W głosowaniu mogą brać udział stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez pracownika Urzędu Gminy lub uczestnika zebrania. O wyborze protokolanta decyduje Zebranie Wiejskie.
6. Protokoły i uchwały podpisuje Sołtys, prowadzący zebranie i protokolant.
7. Uchwały i wnioski podejmowane przez organy sołectwa nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał oraz statutu.
8. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Wójtowi najpóźniej 7 dni od daty odbycia zebrania, a Wójt przekazuje odpis protokołu Przewodniczącemu Rady Gminy.
9. W przypadku odmowy przyjęcia uchwał lub wniosków Zebrania Wiejskiego, a także brak odpowiedzi, Sołtys może powiadomić o tym Radę Gminy. W takim wypadku interwencje podejmuje Przewodniczący Rady Gminy.
10. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń dotyczących terminów dostarczenia dokumentacji z Zebrania Wiejskiego lub dostarczenia niepełnej dokumentacji Wójt Gminy powiadamia o powyższym Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział VI Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21. 1. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów – stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt. Termin zebrania nie powinien przypadać później niż 1 miesiąc po upływie kadencji. W przypadku bezczynności Wójta Zebranie Wiejskie zwołuje Rada Gminy.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób określony w § 17.
§ 23. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera dotychczasowy Sołtys, a w razie jego nieobecności przedstawiciel Rady Gminy. Przewodniczącego zebrania wyborczego wybiera zebranie. Może nim zostać przedstawiciel Rady Gminy niezależnie od miejsca zamieszkania (bez prawa udziału w głosowaniu jeżeli nie jest mieszkańcem sołectwa).
2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa upoważnionych do głosowania. § 18 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
3. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania ogłasza Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców.
4. Mieszkańcy uprawnieni do głosowania obowiązani są do podpisania listy obecności.
§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-5 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
2) przygotowanie kart do głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania wyborczego.

§ 25. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
2. Kandydatów zgłaszają mieszkańcy uprawnieni do głosowania.

§ 26. 1. Uprawnieni do głosowania głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
2. Sposób głosowania określa przewodniczący komisji skrutacyjnej.
3. Nieważne są głosy na kartach:
1) całkowicie przedartych;
2) innych niż określonych w ust. 1;
3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Jeżeli liczba głosów za dwoma lub więcej kandydatami jest równa, a tylko jeden kandydat może uzyskać mandat, przewodniczący zebrania wyborczego zarządza drugą turę wyborów obejmującą tylko tych kandydatów, na których oddano równą liczbę głosów.

§ 27. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
3) śmierci.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

§ 28. 1. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej podpisany przez 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańcy sołectwa składają Wójtowi.
2. Zebranie Wiejskie wyborcze w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, w sprawie wygaśnięcia mandatu oraz dokonania wyborów zwołuje Wójt. Odwołanie z zajmowanej funkcji lub stwierdzenie wygaśnięcia mandatu oraz dokonanie nowych wyborów winno nastąpić na tym samym zebraniu wyborczym. Co, do terminów, ważności obrad i procedury wyboru przepisy określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.
3. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym. Rozdział VII Zasady korzystania i zarządzania mieniem komunalnym w Sołectwie.

§ 29. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać z przekazanego mienia komunalnego i decydować o przeznaczeniu dochodów z tego mienia. Czynności w tym zakresie nie mogą przekraczać zwykłego zarządu. Przepisy w sprawie realizacji zadań i gospodarki finansowej stosuje się odpowiednio.
2. Organy Sołectwa mogą korzystać w celu realizacji działalności statutowej z gminnych obiektów (nie przekazanych Sołectwu) na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Rozdział VIII Realizacja zadań i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 30. 1. Zadania wymagające nakładów finansowych Sołectwo realizuje na podstawie planu rzeczowo-finansowego, który winien zawierać planowane zadania w ujęciu rzeczowym i planowaną wysokość środków finansowych na realizację tych zadań.
2. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy. Obsługę księgową sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
3. Zakres planowanych przez Sołectwo zadań winien być zgodny z zakresem zadań należących do gminy, mających wpływ na poziom życia mieszkańców Sołectwa. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone na:
1) remont i utrzymanie dróg gminnych oraz chodników;
2) remont i modernizację oświetlenia ulicznego;
3) zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa, w tym wspomaganie instytucji i organizacji realizujących te zadania;
4) utrzymanie porządku i czystości;
5) remont i modernizację urządzeń melioracyjnych;
6) wydatki bieżące związane z działalnością organów sołectwa i promocją sołectwa;
7) inne zadania służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa, w tym dofinansowanie inwestycji gminnych.

§ 31. 1. Sołtys po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Wójtowi Gminy projekt planu rzeczowo-finansowego na następny rok budżetowy.
2. Projekt uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego na dany rok budżetowy Sołtys winien przedstawić Zebraniu Wiejskiemu w terminie do 30 czerwca każdego roku. Zaniechanie przedstawienia projektu uchwały jest podstawą do zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta w trybie § 17 ust. 3.
3. Zebranie Wiejskie może w uchwale, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 upoważnić Sołtysa do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym określając jednocześnie górną granicę wysokości środków finansowych, do których może nastąpić zmiana, nie więcej niż 10% wysokości środków przeznaczonych na wydatki Sołectwa w danym roku. Upoważnienie do dokonywania zmian nie może obejmować uprawnień do wprowadzania do planu rzeczowo-finansowego nowych zadań inwestycyjnych nie zaplanowanych w budżecie gminy oraz do zwiększania wydatków na cele związane z działalnością organów i promocji Sołectwa.
4. W przypadku otrzymania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 Sołtys może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej. Plan po zmianach Sołtys przedstawia niezwłocznie Wójtowi Gminy.
5. Zebranie wiejskie, bądź Sołtys może dokonywać zmian planu rzeczowo-finansowego, najpóźniej w terminie 10 dni poprzedzających termin ostatniej sesji Rady Gminy w danym roku, o ile zmiana tego planu powoduje potrzebę wprowadzenia zmian w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy.

Rozdział IX Zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa

§ 32. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt.
2. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
3. Kontrola działalności organów sołectwa jest sprawowana ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Rada Gminy realizuje swoje uprawnienia poprzez:
1) Komisję Rewizyjną Rady;
2) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;
3) Dokonywanie kontroli i lustracji sołectwa przez komisje Rady Gminy.

§ 33. 1. Rada Gminy przeprowadza kontrolę działalności Sołectwa co najmniej raz w roku.
2. Rada Gminy podejmuje dodatkowe działania kontrolne na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3. Bieżącą kontrolę oraz nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt. Kontrolę finansową Wójt sprawuje za pośrednictwem Skarbnika Gminy.
§ 34. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego lub akt wydany przez Sołtysa niezgodne z prawem są nieważne.
2. Wójt, jeżeli uzna, że uchwały, bądź decyzje organów Sołectwa są niezgodne z prawem, wstrzymuje ich wykonanie, powiadamia o tym Sołtysa oraz Radę Gminy wraz z uzasadnieniem swojego Stanowiska.
3. Organy Sołectwa mogą wnieść do Rady Gminy sprzeciw w sprawach, o których mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty powiadomienia Sołtysa przez Wójta.
4. Rada Gminy podejmuje w drodze uchwały rozstrzygnięcie w sprawie ważności uchwał i aktów organów sołectwa w terminie 30 dni od daty powiadomienia przez Wójta. Jeżeli wniesiono sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, Rada Gminy rozpatruje go na tej samej sesji i podejmuje rozstrzygnięcie w drodze uchwały.
5. Projekty uchwał Rady Gminy, o których mowa w ust. 4 sporządza komisja rewizyjna Rady Gminy.
6. Rozstrzygnięcia Rady Gminy w sprawach, o których mowa w ust. 4 są ostateczne.

§ 35. W razie powtarzającego się naruszania przez Sołtysa przepisów prawa Rada Gminy może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. Zebranie Wiejskie w tej sprawie zwołuje Rada Gminy. Co, do terminów, ważności obrad i procedury wyboru przepisy określone w rozdziale VI stosuje się odpowiednio.

Rozdział X Postanowienia końcowe

§ 36. Zmiany w statucie Sołectwa dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia i mogą być wprowadzone uchwałą Rady Gminy z inicjatywy organów Sołectwa lub organów Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym w uchwale, o której mowa w § 9 ust. 3.