Zadania Sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, która realizuje własne zadania na warunkach określonych w swoim statucie. Statut sołectwa określa zakres działania sołectwa i jego organów oraz sposób organizacji. Podczas realizacji swoich zadań sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami statutu. Posiada prawo sprzeciwu wobec organów gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa. Jako organ administracji publicznej sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości. Sołectwo i jego organy dbają o potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, samorządowymi organami sołectwa są:

 • Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa;
 • Sołtys – organ wykonawczy sołectwa.

Rada sołecka ma za zadanie wspierać działalność sołtysa. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców słoectwa na Zebraniu Wiejskim. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa. Do rady sołeckiej należy:

 • Pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.

Zadania sołectwa:

 • Współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania mienia;
 • Działania oświatowo–wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego;
 • Organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
 • Organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • Podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Sołectwo decyduje w sprawach:

 • Użytkowania mienia gminny;
 • Użytkowania mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd;
 • Utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy.

Sołectwo wyraża opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach:

 • Planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych;
 • Lokalizacji inwestycji;
 • Remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych;
 • Zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
 • Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.